برچسب پست هامعادله حسابداری
معادله حسابداری

 معادله اصلی حسابداری چیست؟ معادله حسابداری:   سرمایه + بدهی = دارایی جهت نمایش رویداد های مالی در قالب معادله‌حسابداری لازم است که نوع حساب و ماهیت حساب  آن مشخص گردد. بعد از این امر رویداد مالی بسته به نوع حساب ها  در یکی از بخش های دارایی، بدهی[…]

ادامه مطلب
0