برچسب پست هاشناسایی اطلاعات مالی
تنظیم سند حسابداری به چه صورت است؟

نحوه تنظیم سند حسابداری تنظیم سند حسابداری: ثبت های حسابداری در فرمی به نام سند حسابداری  صورت میگرد. در واقع سند حسابداری بیانگر انجام معامله میباشد که بر اساس آن اقدامات مربوطه در دفاتر  انجام میشود. هر موسسه می تواند سند مربوطه خود را طراحی کند به این[…]

ادامه مطلب
0