برچسب پست هاسرمایه گذاری کوتاه مدت
دارایی های جاری (قسمت اول)

دارایی های جاری دارایی های جاری چیست؟ هدف از طبقه بندی دارایی‌ها مندرج در استانداردهای حسابداری شماره 14، ارائه معیارهای تقریبی از توانایی واحد تجاری در انجام دادن فعالیت‌های روزمره بدون مواجه شدن با مشکلات مالی است. وجوه نقد و بانک وجوه نقد و بانک شامل کلیه وجوهی است[…]

ادامه مطلب
0