برچسب پست هابستانکاران
دفتر معین چیست؟

دفتر معین دفتر معین دفتری است که ریز  اجزای بعضی از حساب های دفاتر کل  در  آن ثبت می گردد. این دفتر مانند دفتر کل ستون هایی مشابه دارد. و در عمل به صورت نمادین برای طبقه بندی  و تفکیک  حساب های دفتر کل  استفاده می شود. این[…]

ادامه مطلب
0