برچسب پست هابستانکاران
دفتر معین

دفتر معین جهت طبقه بندی و ثبت جزئیات یک حساب کل استفاده می‌شود. جزئیات یا اطلاعات تفضیلی یک حساب براحتی از دفتر کل و حساب کل قابل استخراج نیست. بنابراین از دفاتری که جنبه فرعی و کمکی دارند، استفاده میشود. دفاتر معین جزء دفاتر قانونی نیست. قانونا الزامی[…]

ادامه مطلب
0