کنترل وجوه نقد
9 مرداد, 1400

کنترل وجوه نقد

کنترل وجوه نقد

کنترل وجوه نقد مستلزم برنامه ریزی نیازمندیهای نقدی، کنترل پرداختها، نگهداری حساب صحیح برای دریافت و پرداخت نقدی، و گزارش هفتگی یا روزانه وضعیت نقدی است. برای تضمین کنترل وجوه نقد به بهترین نحو ممکن، باید یک یا چند فقره از اقدامات زیر به عمل آید :

بودجه نقدی مشروحی که دریافتها و پرداختهای نقدی برنامه ریزی شده را مشخص گرداند. نگهداری حساب مشروح دریافت و پرداخت نقدی به گونه ای که از استفاده بی مجوز وجوه یا پرداختهای نقدی نادرست جلوگیری شود. ایجاد سیستم کنترل داخلی به نحوی که مسئولیت دریافت و پرداخت پول از عمل ثبت و نگهداری مدارک مجزا شود. تهیه وارائه گزارش نقد برای استفاده مدیریت به منظور حصول اطمینان از اینکه وجوه نقد طبق برنامه به مصرف رسیده است. تجدید نظر در برنامه نقدی هم بر مبنای این گزارش صورت می گیرد.

کنترل دریافتهای نقدی

روشهای کنترل در موسسات مختلف به دلیل گوناگون بودن منابع دریافتهای نقدی متفاوت است. اما روشهای زیر در اکثر موسسات کاربرد دارد.

جدا ساختن مسئولیت دریافت نقد از مسئولیت ثبت و نگهداری کل آن . این عمل مانع از آن می شود که یک فرد بتواند اختلاس وجوه نقد را با ثبت ساختگی پنهان کند. تعیین مسئولیتهای جداگانه برای دریافت و ثبت به گونه ای که توالی و پیوستگی رویدادهای مزبور از مرحله دریافت وجه تا واریز آن به حساب بانکی واحد تجاری مشخص گردد. اجرای این دستورالعمل مستلزم شمارش فوری وجه ، ثبت فوری و واریز روزانه دریافت شده به حساب بانک است. کلیه دریافتهای نقدی در دایره صندوق تمرکز یابد. در برابر کلیه دریافتهای نقدی رسید صادر شود. دریافت وجوه نقد و گزارشهایی که روزانه از دریافت وجوه به مدیریت ارائه می شود تحت نظارت مداوم قرار گیرد.

 پرداختهای نقدی

پرداختهای نقدی در واحدهای تجاری برای مقاصد متعددی صورت می گیرد. بسیاری از اختلاسها در جریان پرداختهای نقدی به این علت وقوع می یابد که پنهان داشتن آن به نسبت آسان است مگر آنکه کنترل موثری بر پرداختهای نقدی حاکم باشد. نبودن کنترل موثر به این معناست که سیستم یک یا چند جزء اساسی از اجزای کنترل را کم دارد. اگر چه هر سیستمی باید متناسب با نوع نیازها و شرایط خاص واحد تجاری مربوط تنظیم شود، تدابیر زیر برای همه سیستم ها جنبه اساسی دارد:

مسئولیت مستند سازی پرداختهای نقدی، صدور چک، امضای چک، تحویل یا ارسال چک و ثبت و نگهداری مدارک از هم جدا شوند. حتی المقدور همه پرداختها، به جز مبالغ جزئی که از محل تنخواه گردان پرداخت می شود با صدور چک انجام شود .ایجاد تنخواه گردان منوط به اثبات ضرورت آن و تصویب مدیریت باشد. چک تنها با اتکا به مدارک کافی و پس از انجام بررسیهای لازم صادر و امضا شود. هیچ پرداختی بدون مجوز صورت نگیرد. همه پرداختهای نقدی و کار ثبت و نگهداری مدارک تحت نظارت باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما