کسر و اضافه صندوق و ثبت های حسابداری
8 شهریور, 1400

کسر و اضافه صندوق و ثبت های حسابداری

کسر و اضافه صندوق

کسر و اضافه صندوق:  با توجه به حجم عملیات دریافت ها و پرداخت ها، ممکن است صندوق دار در پایان هرروز با اضافه  یا کسری صندوق مواجه گردد.
چنانچه مبلغ اضافه یا کسر، مبلغ با اهمیتی با توجه به آیین نامه های داخلی شرکت ها باشد. باید بررسی لازم در این رابطه به عمل آید و نسبت به رفع آن اقدام شود.

ولی در صورتی که این مبلغ  ناچیز باشد. و یا ناشی از اشتباهات، تشخیص داده شود. باید در دفاتر ثبت گردد. و برای این کار از حسابی به نام کسر _ اضافه صندوق استفاده می شود.

روش های نگهداری کسری و یا اضافی صندوق

در رویکرد اول، شرکت ماهیانه مبلغی بابت کسری صندوق به صندوق دار پرداخت میکند. صندوقدار متعهد می شود در قبال دریافت این وجه، مسئولیت کلیه کسری صندوق را به عهده گرفته و کسری صندوق را از محل دارایی های شخصی خود تامین کند. در رویکرد دوم مسئولیت کسری صندوق بر عهده واحد اقتصادی است و از این بابت مسئولیتی متوجه صندوقدار نیست.

نحوه حسابداری صندوق در این دو رویکرد به صورت زیر است:

رویکرد اول:

کسری صندوق به عهده شخص صندوقدار است.

1: اگر موجودی واقعی صندوق شرکت نسبت به حساب کل صندوق کسری داشته باشد. این کسری به عهده صندوقدار است.

در این حالت ثبتی نداریم.

2: اگر موجودی واقعی صندوق شرکت نسبت به حساب کل صندوق اضافی داشته باشد ثبت زیر انجام می شود.
موجودی نقد_صندوق    ستون بدهکار
کسر و اضافه  صندوق   ستون بستانکار

رویکرد دوم:

در این روش کسر_اضافه  صندوق به عهده شرکت است:

در این حالت تمامی کسر_اضافی صندوق به عهده شرکت می باشد و بابت آن فرآیندهای زیر اتفاق می افتد.

1: اگر موجودی واقعی صندوق شرکت نسبت به حساب کل صندوق کسری داشته باشد. ثبت زیر انجام میشود.
کسر _ اضافه_ صندوق   ستون بدهکار

موجودی نقد_ صندوق   ستون بستانکار

 

2: اگر موجودی واقعی صندوق شرکت نسبت به حساب کل صندوق اضافی داشته باشد. ثبت زیر انجام می شود.

موجودی نقد_صندوق      ستون بدهکار

کسر_اضافه_ صندوق     ستون بستانکار

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما