کالای امانی و ثبت سند حسابداری
1 آذر, 1400

کالای امانی و ثبت سند حسابداری

کالای امانی چیست؟

کالای امانی به کالاهایی گفته می شود که برخی ازشرکت ها در جهت به دست آوردن بازارهای فروش بیشتر، بخشی از آن کالا ها را به شهرستان ها و یا سایر کشورهای دیگر میفرستند تا توسط افراد و موسساتی که طرف معامله آن ها می باشد کالا فروخته شود.
آمر و حق العمل کار چیست؟
به شخص و یا شرکتی که کالای‌امانی را برای فروش ارسال میکند. آمر گفته می شود.
و شخص و یا موسسه ای که کالای‌امانی را برای  فروش دریافت می کند به آن حق العمل کار میگویند.
حق العمل کاربرای این ان کار مبلغی از آمد دریافت می شود.

ثبت سند حسابداری کالای امانی:

هنگامی که میخواهیم کالا را جهت حق العمل کار بفرستیم
کالای‌امانی در ستون بدهکار
کالای ارسالی در ستون بستانکار
ثبت سند پرداخت هزینه حمل
کالای‌امانی ستون بدهکار
بانک ستون بستانکار
ثبت سند فروش کالا توسط حق العمل کار

حق العمل کار ستون بدهکارکالای‌امانی به کالاهایی گفته می شود که برخی ازشرکت ها در جهت به دست آوردن بازارهای فروش بیشتر، بخشی از آن کالا ها را به شهرستان ها و یا سایر کشورهای دیگر میفرستند تا توسط افراد و موسساتی که طرف معامل آن ها می باشد کالا فروخته شود.

آمر و حق العمل کار چیست؟
به شخص و یا شرکتی که کالای‌امانی را برای فروش ارسال میکند. آمر گفته می شود.
و شخص و یا موسسه ای که کالای‌امانی را جهت فروش دریافت می کند به آن حق العمل کار میگویند.
حق العمل کاربرای این ان کار مبلغی از آمد دریافت می شود.
ثبت سند حسابداری

هنگامی که میخواهیم کالا را جهت حق العمل کار بفرستیم:

کالای‌امانی در ستون بدهکار
کالای ارسالی در ستون بستانکار
ثبت سند پرداخت هزینه حمل
کالای امانی ستون بدهکار
بانک ستون بستانکار
ثبت سند فروش کالا توسط حق العمل کار
حق العمل کار ستون بدهکار
کالای امانی ستون بستانکار
محاسبه مبلغی که باید به حق العمل کار بدهیم:
کالای امانی ستون بدهکار
حق العمل کار ستون بستانکار

مبلغ دریافتی ما بعد از کسر هزینه ها و حق العمل
بانک در ستون بدهکار
حق العمل کار در ستون بستانکار

کالای امانی ستون بستانکار
محاسبه مبلغی که باید به حق العمل کار بدهیم:
کالای امانی ستون بدهکار
حق العمل کار ستون بستانکار

مبلغ دریافتی ما بعد از کسر هزینه ها و حق العمل
بانک در ستون بدهکار
حق العمل کار در ستون بستانکار

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما