چک و انواع آن
27 تیر, 1400

چک و انواع آن

چک‌ها

 چک‌روز: به طور ساده یعنی چکی که تاریخ وصول آن همان روز صدور آن باشد. به عنوان مثال: امروز چکی را در تاریخ 1400/04/27 بنویسیم. یعنی همین امروز قابل وصول است.

ﭼﮏ‌ﻭﻋﺪﻩ‌ﺩﺍﺭ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﭼﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ «ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺻﺪﻭﺭ آن» ﺑﺎﺷﺪ. به عنوان ﻣﺜﺎﻝ : ﺍﻣﺮﻭﺯ 1400/04/27 چکی ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ «ﺭﻭﺯ» ﯾﺎ «ﻫﻔﺘﻪ» ﯾﺎ «ﻣﺎﻩ» ﯾﺎ «ﺳﺎﻝ» ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ. ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ «ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ»، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﭼﮏ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﮏ ﻭﻋﺪﻩ‌ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﭼﮏ‌ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ: ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ‌ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﺍﺯ ﭼﮏ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ. ﻣﺜﻼ‌  «ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ» ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ، ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﮏ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ، ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ ﮔﯿﺮﺩ.

ﭼﮏ‌ﻣﺸﺮﻭﻁ: ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ‌ﻫﺎ ﭼﮏ ﺑﯿﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ‌ ﺑﺎﺑﺖ «ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ» ﭼﮑﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ‌ ﮔﺮﺩﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ «ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ» ﺍﺳﺖ.

چک‌بین بانکی (رمزدار)
چک بانکی توسط بانک و به خواسته صاحب حساب صادر می شود.  آن به صورت رمزدار و برای بانک های دیگر صادر می شود. امکان وصول این چک به صورت پول نقد وجود نداره و بانک صادر کننده مبلغ را به حساب بانکی شخص مورد نظر در بانک های دیگر منتقل می کند. صدور آن نیز در وجه حامل ممنوع است.

چک‌برگشتی: به چکی گفته میشود که در هنگام ارائه  به بانک جهت وصول، به دلایل  زیر غیر قابل پرداخت است.

1: عدم تطابق امضاء  2: عدم همخوانی بین تاریخ عددی و حروفی   3: امضاء نقص داشته باشد. 4: خدشه داشتن امضاء

5: مخدوش بودن مندرجات چک  6:  عدم همخوانی مبلغ  حروفی با عددی چک   7: مسدود بودن حساب مورد نظر

8:مسدود بودن با سری و سریال  ثبت شده  9: نبود موجودی کافی در حساب

9: فاقد موجودی بودن حساب

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما