نکات مهم در زمان صدور سفته ضمانت
20 فروردین, 1401

نکات مهم در زمان صدور سفته ضمانت

نکات مهم در زمان صدور سفته ضمانت

سفته‌ها و شرایط دریافت آن : کارفرماها در هنگام استخدام و عقد قرارداد از کارمندان خود سفته دریافت میکنند. هدف از دریافت این سفته‌ها، ضمانت اجرایی

و اطمینان خاطر داشتن کارفرما از درستی انجام کارها توسط کارمند و عدم صورت گرفتن تخلف در این مورد می‌باشد.

به این نوع از سفته‌ها، سفته حسن انجام کار میگویند.

 

نکات مهم در زمان صدور سفته جهت حسن انجام کار

 

1: قید شدن عبارت ” این سفته جهت ضانت حسن انجام کار است و صرفا کاربرد ضمانتی دارد.”

2: درج نام گیرنده سفته . در صورتی که طرف قرارداد شخص حقیقی می‌باشد، ذکر مشخصات آن شخص و در غیر این صورت یعنی اگر شرکت می‌باشد نام شرکت حتما ذکر شود.

3: توجه کنید که به هیچ عنوان سفته‌سفید  را امضا ندهید. به دلیل آن که در صورتی که در قرارداد اسمی از سفته نباشد و سفته سفید را شما امضا زده باشید  و تحویل کارفرما داده باشید، کارفرما امکان نقد کردن سفته را دارد.

4: در سفته تاریخ وصول را یادداشت نکنید و رسید و ته‌برگ‌سفته را نیز برای خود نگه دارید.

5: از سفته خود کپی گرفته و بدهید کار فرما آن را مضا کند.

6: قید این نکته در قرارداد که به کارفرما جهت ضمانت سفته داده اید. ذکر این مورد میتوانید به شما خیلی کمک کند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما