نسبت‌های سود‌آوری چیست؟
30 آذر, 1400

نسبت‌های سود‌آوری چیست؟

نسبت‌های سود‌آوری

نسبت سود‌آوری: عملکرد و مدیریت شرکت  توسط  این نسبت ارزیابی می شود. به وسیله این نسبت سود‌آوری  به بازده شرکت  از دیدگاه های متفاوت زیر توجه میکنند.

از نظر سود هر سهم،  با توجه به هر ریال فروش، با توجه به هر ریال از دارایی ها، بر اساس هر ربال از حقوق صاحبان سهام.

سود هر سهم

با محاسبه کردن این رقم سودی که شرکت در یک دوره  معین به ازای هر یک سهم  عادی کسب میکند. مشخص می شود  این رقم از متداول ترین نسبت های مالی است که حساب و تجزینه و تحلیل میگردد. و جهت محاسبه این نسبت مقدار سود حاصل شده را بر تعداد سهام های عادی  که در دست سهامداران است تقسیم میکنند.

درصورتی که شرکتی تعدادی سهم ممتاز داشته باشد، سود متعلق به این  سهم را از رقم سود بعد از کسر مالیات ، کم و سپس سود قابل تخصیص به سهام عادی را حساب میکنند.

علت اصلی توجه به سود هر سهم  به هدف اصلی شرکت مرتبط است که نهایت منجر به حداکثر رساندن ثروت سهامدارن میشود.

درصد سود‌تقسیمی

سود نقدی پرداخت شده به سهامدارن به صورت درصدی از سود هر  سهم بیان می شود. نسبت این سود از تقسیم هرسهم برسود

آن سهم به دست می آید.

سود تقسیمی هر سهم

این نسبت نمایش دهنده مبلغ سودی است که بابت هر سهم پرداخت می شود. برای محاسبه این نسبت  رقم  متعلق  به سود تقسیمی  سهام را  بر تعداد سهام عادی  که در دست سهامدارن است تقسیم میکنند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما