نرخ صفر مالیاتی چیست؟ تفاوت معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیاتی چیست؟
13 مرداد, 1400

نرخ صفر مالیاتی چیست؟ تفاوت معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیاتی چیست؟

نرخ صفر مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی: این نرخ به این معنی است که شخص تعیین کننده قانون با به کارگیری سیاست های مالیاتی و اقتصادی و برای پشتیبانی از تولید کننده و سرمایه گذار، در یک مدت  زمان مشخص این افراد را از پرداخت مالیات معاف میکند. منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که، مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه  به سازمان امور مالیاتی  کشور میباشند. و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است. و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات  آنها با نرخ‌صفر محاسبه می شود.

مثال نرخ صفر

برای مثال بنگاه ها و شرکت های اقتصادی تاسیس شوند. یا در این مناطق وجود داشته باشند، قادر خواهند بود برای مدت 2 سال از قوانین  نرخ‌ صفر‌مالیات، استفاده کنند. تا کسب و کار آن ها رونق بیشتری بگیرد. و در نهایت موقعیت های شغلی و فعالیت های تولیدی توسعه یابد.

مودیان مشمول مالیات

به عبارتی دیگر قانونگذار برای بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از مشاغل خصوصی و بخش تولید، سیاستهای مالیاتی رو در پیش میگیرد. تا اشخاص در مدت زمان مشخص از پرداخت مالیات  معاف شوند. در واقع نرخ‌صفر یعنی در مدت زمان مشخص شده توسط قانونگذار، شخص از پرداخت مالیات معاف میشود.

مودیان مشمول نرخ صفر، مکلف هستند که اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری مربوط به درآمدشان را طبق قانون به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. و سازمان هم پس از بررسی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان  براساس مدارکی که فرستاده شده اند مالیات را با نرخ صفر محاسبه میکند.

تفاوت معافیت مالیاتی و نرخ صفر‌مالیاتی

برای مثال فردی که به فعالیت های  مرتبط با  تولید گندم  مشغول است. برای همه زمان ها  و به طور کلی از پرداختن مالیات  معاف است. ولی نرخ صفر‌مالیاتی  به صورت موقتی بوده و زمان آن مشخص است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما