منابع اصلی صورت جریان وجوه نقد چیست؟
30 آبان, 1400

منابع اصلی صورت جریان وجوه نقد چیست؟

منابع اصلی صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد : منابع اصلی جریان ورودی وخروجی و وجوه نقد 7 مورد می باشد. که شامل فعالیت های عملیاتی ، بازده سرمایه گذاری ها  و سود پرداختنی برای تامین  مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری، فعالیت های تامین مالی، مبادلات غیر نقدی، تسعیر ارز می باشد. که در ادامه به تشریح برخی از این موارد می پردازیم.

فعالیت‌های عملیاتی

کسب وکارها  درآمد حاصل از فروش کالا و یا ارائه خدمات رادریافت می کند. و سایر وجه های دریافتی را به نمایش میگذارند. خارج شدن از فعالیت های عملیاتی مانند هزینه های حقوق  و دستمزد  مزایا و مالیات  اشتغال ، مالیات بر درآمد، و غیره

فعالیت های عملیاتی به دو بخش  مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. روشی که انتخاب میگردد.  با اطلاعات مورد نیاز صورت جریان نقد، ارتباط مستقیم دارد.

فعالیت‌ های سرمایه گذاری

فعالیت های سرمایه گذاری از تحصیل  و واگذاری دارایی ها بلند مدت و سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت را شامل می شود.

این فعالیت ها شامل جریان های مربوط به تحصیل  و فروش،  سرمایه گذاری های کوتاه مدت، بلند مدت ، وجوه در ارتباط با دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و پرداخت  و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری است.

فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی که از فعالیت های مالی  به وجود می آیند. شامل، تامین کنندگان منابع مالی جداگانه از واحد تجاری و بازپرداخت اصل آن می باشد.

مطرح کردن مستقل جریان های نقدی، جهت پیش بینی  جریان های نقدی آتی جهت اجرای تعهدات به تامین کنندگان منابع مالی واحد تجاری سودمند است.

مبادلات غیر نقدی

مبادلات و رویداد های سرمایه گذاری که نیازی به مصرف وجه نقد ندارند. نمونه مبادلات غیر نقدی : به دست آوردن  دارایی های ثابت مشهود در ازای تسهیلات مالی ، به دست آوردن  دارایی های ثابت در ازای صدور سهام.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما