معادله حسابداری

معادله حسابداری

 معادله اصلی حسابداری چیست؟

معادله حسابداری:   سرمایه + بدهی = دارایی

جهت نمایش رویداد های مالی در قالب معادله‌حسابداری لازم است که نوع حساب و ماهیت حساب  آن مشخص گردد.

بعد از این امر رویداد مالی بسته به نوع حساب ها  در یکی از بخش های دارایی، بدهی و یا سرمایه قرار می گیرد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر رویداد در معادله‌حسابداری قبلی آن اثر میگذارد یعنی رویداد دوم در معادله‌‌حسابداری  اول تاثیر دارد و رویداد سوم در معادله‌حسابداری دوم و الی آخر.
بنابراین برای نمایش رویداد پنجم، دیگر نیازی به معادله‌های حسابداری یک الی سه نمی باشد. و فقط ملاک معادله چهارم می باشد.

افزودن نظر شما