مبلغ بازیافتنی و بهای جایگزینی در حسابداری
22 شهریور, 1400

مبلغ بازیافتنی و بهای جایگزینی در حسابداری

مبلغ‌ بازيافتني‌ چیست؟

مبلغ‌ بازيافتني‌: به خالص‌ ارزش‌ فروش‌ یک دارایی و  يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هر کدام که بیشتر است. مبلغ بازیافتنی گویند.

بهاي‌ جايگزيني‌: به  هزینه ای‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ اقلام ‌ كاملاً مشابه‌ پرداخت شود. بهای جایگزینی می گویند. در واقع اگر واحد تجاری بخواهد دارایی را جایگزین نماید باید چه مقدار بهای جایگزینی پرداخت نماید.

ارزش‌ اقتصادي‌ :

ارزش‌ فعلي‌ خالص جريان هاي‌ نقدي‌ آینده که  ناشي از کاربرد پیوسته دارايي از جمله جريان هاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن است. ارزش اقتصادی گویند.

ارزش‌ منصفانه‌ ‌: به مبلغ پرداخت شده برای معامله یک دارایی در صورتی که خریدار  وفروشنده تمایل داشته و مطلع باشند. و همچنین معامله در شرایط عادی انجام شود ارزش منصفانه گویند.

بهاي جايگزيني مستهلک شده : به بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) بعد از کسر استهلاک مبنی بر بهاي مزبور و مدت زمان استفاده شده از آن دارايي بهای جایگزینی مستهلک شده گویند.

بهاي‌ تمام‌ شده‌ :

بهای تمام شده: مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار گردیده است. و مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به دارايي مورد نظر اختصاص داده شده است.

مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ بعد از کم شدن استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.

ناخالص مبلغ دفتري : بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده.

مبلغ‌ استهلاك‌پذير :

مبلغ استهلاک پذیر: بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌، با‌ کم شدن ارزش‌ باقيمانده‌ آن.

ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآورد کرده واگذاري، بدست آورد. با اين فرض که دارايي در وضعيت ذکر شده در پايان عمر مفيد باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما