مبانی حسابداری چیست؟

مبانی حسابداری چیست؟

 

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری: در حسابداری مبانی های مختلفی  برای ثبت های مربوط به حسابداری  وجود دارد.
از مهم ترین مبانی‌حسابداری می توان به مبانی تعهدی و نقدی اشاره کرد.

1: مبنای تعهدی از جمله مبانی حسابداری مهم:

در مبنای تعهدی زمان دریافت و یا پرداخت وجه در نظر گرفته نمی شود. بلافاصله بعد از

اتفاق افتادن رویداد مربوطه، درآمد و هزینه شناسایی میگردد.

به عنوان مثال هنگامی که یک مجموعه تجاری  خدماتی را ارائه می کند، درآمد شناسایی می گردد.

و هنگامی که این مجموعه تجاری خدماتی دریافت میکند هزینه شناسایی میگردد.

این فرآیندها بدون توجه به زمان دریافت و یا پرداخت در دفاتر قانونی ثبت می شود.

2: مبنای نقدی:

در مبنای نقدی، حسابدار فرآیند خرید یا فروش  را  تا هنگامی که  دریافت  یا پرداخت وجه نقد صورت نگیرد،  ثبت نمی کند. و ثبت رویداد مالی بستگی به این امر دارد که  وجه نقدی دریافت و یا پرداخت شده باشد. بنابراین اگر مبنا‌حسابداری را  نقدی  در نظر بگیریم. زمانی که خدمتی ارائه میگردد تا هنگامی که  وجه آن دریافت نشود. قبت در دفاتر صورت نمیگرد.
همچنین زمانی که خدمتی دریافت میشود تازمانی که وجه آن  پرداخت نگردد در دفاتر موسسه ثبت نمی شود.

از بین دو روش ذکر شده روش پذیرفته شده در مجموعه های تجاری روش تعهدی است.

افزودن نظر شما