فعالیت های اصلی موسسه های بازرگانی
14 مهر, 1400

فعالیت های اصلی موسسه های بازرگانی

موسسه بازرگانی و فعالیت های آن

موسسه بازرگانی و فعالیت های آن: فعالیت های اصلی یک مؤسسه ی بازرگانی  شامل خرید و فروش کالا است. مانند سوپرمارکتها، فروشگاهها و غیره.  تقسیم بندی چرخه عملیات در این مؤسسات به چهار فعالیت اصلی به صورت زیر است.

1:  خرید کالا: شامل انتخاب کردن کالا، سفارش دادن محصول، تحویل محصول، ثبت معامله  انجام شده و پرداخت هزینه کالای خریداری شده به فروشنده.

2:  دریافت کالا: شامل حمل محصول خریداری شده، نگهداری و انبارکردن محصول، ثبت و پرداخت بهای مربوط به حمل و نگهداری کالا.

3:  فروش کالا: شامل ارائه کالا، تحویل محصول، ثبت معامله انجام شده و دریافت هزینه کالای فروش رفته از مشتریان.

4:  اداره ی عملیات مؤسسه: شامل انجام و ثبت کردن هزینه های فروش و سایر هزینه های عمومی و اداری.

سیستم های نگهداری موجودی کالا:

موجودی کالا از جمله مهم ترین دارایی های جاری در موسسات بازرگانی به شمار می آیند. موجودی کالا، به جنس هایی که جهت فروش، خریداری می شوند و در اثر خرید و فروش این کالا ، مانده آن ها تغییر میکند گویند.

بهای تمام شده ی کالا  شامل قیمت خریدمحصول ، حمل به داخل، بیمه  و سایر هزینه هایی است که، برای ارائه کالا جهت فروش انجام می شود.
برای نگهداری موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی دو روش وجود دارد:

1:  سیستم دائمی موجودی کالا: در این روش یک حساب فعال برای موجودی کالا در دفاتر نگهداری می شود. و کلیه ی عملیات گردش کالا در همین حساب ثبت میگردد. در این روش مدارک حسابداری درخصوص موجودی ها به روز می باشد. و مانده ی حساب موجودی به طور مستمر و در لحظه در دسترس است.

2:  سیستم ادواری موجودی کالا: در مؤسسه هایی که تعداد اقلام کالا و دفعات ورود و خروج زیاد باشد از این روش استفاده میشود. در این روش، حساب موجودی کالا در طی دوره، گردش کالا یعنی ورود و خروج موجودی ها از انبار نمایش نمی دهد. حسابهای مورد استفاده در این سیستم را میتوان به دو دسته حسابهای که مرتبط با خرید کالا هستند. و حسابهایی که  مرتبط با فروش کالا هستند تقسیم کرد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما