نحوه ارائه صورت های مالی

نحوه ارائه صورت های مالی

علت نیاز به صورت‎های مالی چیست؟

صورت های مالی :ارائه اطلاعات طبقه بندی شده درباره  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی

از جمله اهداف این استاندارد، تجویز مبنایی برای ارائه صورت‌های مالی با اهداف عمومی که برای گرفتن تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است.

 

صورت‌ های مالی به دو بخش زیر تقسیم میشوند.

1: یادداشت های توضیحی

2: صورت‌های مالی اساسی

صورت‌های مالی به سه بخش صورت سود وزیان جامع، صورت سود و زیان و ترازنامه تقسیم می شود.

درصورتی که استاندارد خاصی مطرح نباشد، مدیریت باید رویه ها را به طریقی تعیین کند. تا اطمینان یابد صورت‌های مالی  اطلاعاتی را فراهم می کند که هم انعکاس دهنده محتوای اقتصادی و نه صرفا شکل حقوقی

معاملات باشد. و همچنین به نیازهای تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط باشد.

یادداشت های توضیحی

این یادداشت ها شامل اطلاعات تشریحی و توضیحات کاملتری از اقلام منعکس شده از  صورت های مالی هستند. علاوه برآن هم، اطلاعات دیگری مانند بدهی های احتمالی و تعهدات را نیز ارائه می دهند.

 

افزودن نظر شما