صورت‌های مالی اساسی در حسابداری چیست؟
3 اسفند, 1400

صورت‌های مالی اساسی در حسابداری چیست؟

صورت وضعیت مالی

صورت‌های مالی اساسی: ترازنامه وضعیت مالی یک واحد تجاری و یا مجموعه  را در یک زمان مشخص نمایش می دهد. در بخش های مختلف ترازنامه : سه گروه دارایی ها، بدهی ها و سرمایه  مشخص می شود. ترازنامه به بیان ساده تر  مشخص می کند که یک مجموعه تجاری چه میزانی دارایی، بدهی و سرمایه دارد.

 

صورت سود وزیان

صورت سود و زیان نتیجه فعالیت یک مجموعه  تجاری  با نمایش میزان درآمد، هزینه و سود یا زیان در یک دوره مشخص زمانی،  می باشد.

 

صورت سود‎وزیان جامع

گزارشی می باشد که تمامی تغییرات افزایشی یا کاهشی در نتیجه  درآمد ها  یا هزینه ها مانند  اعم از   تحقق یافته و یا تحقق نیافته را  در طی دوره مالی  نمایش  می دهد که  صورت سود و زیان  جامع نامیده می شود.

 

صورت حقوق مالکانه

صورت‌های مالی: صورت حقوق مالکانه گزارشی است که تغییرات سرمایه  موسسه را در  طی دوره مالی نشان می دهد.

سرمایه پایان دوره = سرمایه اول دوره + سرمایع گذاری مجدد + سود خالص – برداشت

 

 

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که تغییرات در وجه نقد یک واحد تجاری را که در نتیجه  فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره  زمانی مشخص است، را  نمایش می دهد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما