شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)
31 تیر, 1400

شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

خزانه داری

 خزانه داری و وظایف آن : انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون و آیین نامه ها. دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود.

 • استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی.
 • بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امـور مالی، با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص. به گونه ای که دسترسی به آنها در حـداقل زمان ممکن میسر باشد.
 • تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی.
 • نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری. و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن.
 • دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگـذاری به بانک در اسـرع وقـت.
 • ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنتـرل های تکمیلی لازم

موارد مهم دیگر اسناد

 • دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقـوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد. و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق ) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری.
 • صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت.
 • نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع.
 • پیگیری امور مربوط به بانک و دریافت چک های برگشتی از طریق، مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد. و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق.
 • نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه.
 • تهیه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی.
 • کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها. و کلیه دریافت و پرداخت ها .
 • ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق.
 • تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها. یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما