تجزيه و تحليل سرمايه در گردش
17 اسفند, 1400

تجزيه و تحليل سرمايه در گردش

تجزيه و تحليل سرمايه در گردش

سرمایه های در گردش: تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش به منظور مشخص شدن عواملی است که در آن ها تغییراتی به وجود آورده اند. همچنین نتیجه آن هم ارزیابی تدابیر مالی مدیران است. این امر مشخص میکند که هنگامی که موعد سرسید پرداختها است آیا یک مجموعه توانایی پرداخت آن ها را دارد؟

عوامل افزایش و کاهش سرمایه در گردش

سرمایه در گردش بیانگر این است که  در فاصله دو دوره مالی چه وجهی دریافت و وجوه دریافتی برای چه مصارفی پرداخت شده است.

اگر معامله ای بـر دارايي جاري و بدهي جـاري اثـر يكسـان بـگذارد. تاثیری در  مبلـغ سـرمايه در گردش ندارد.
تغيـيراتي که در حسابهايي به غــير از دارايـي جـاري و بدهـي جـاري بـه وجود آمده باشند  بر سرمايه در گردش تاثير ميگذارند ، اين تغييرات به سه دسته تقسيم ميشوند:

تغييرات در ارزش ويـژه

هر افزایشی که در ارزش ویژه و در فاصله دو دوره مالی اتفاق بیوفتد. به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه در گردش است.

تغیيرات در بدهي بلندمدت

افزايش در بدهي بلندمدت در طي دو دوره مالي منبعي در جهت افزايش سرمايه درگردش محسوب ميشود.

تغيـيرات در دارايـي ثـابت

کاهش در دارایی ثابت خالص در فاصله دو دوره متوالي موجب افزايش وجوه و در نتيجه افزايش سرمايه در گردش ميشـود.

معمـولا تغييرات عمده در سرمايه در نتیجه  تحولاتي می باشد که در ارزش ويـژه پديد مي آيـد. کاهش سرمايه در گردش هنگامی که از نقصان  ارزش ويژه ناشي شود باعث خطر میشود. و اگر از زيان عمليات به وجود آمده باشد خطـر بیشتر ميگردد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما