روند انجام حسابرسی عملیاتی چیست؟
25 شهریور, 1400

روند انجام حسابرسی عملیاتی چیست؟

روند انجام حسابرسی عملیاتی

روند انجام حسابرسی عملیاتی: اولین روند انجام حسابرسی عملیاتی  مشخص کردن هدف های کلان و بزرگ است.
تعیین هدف های کلان و بزرگ
با توجه به ضرورت ها و شرایط حاکم بر عملیات بورس اوراق بهادار ، هدف های کلان به وسیله ی هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و مدیر عامل برای مدیریت حسابرسی  و حسابداری داخلی تعیین می گردد.
دومین مرحله حسابرسی عملیاتی بررسی کردن مقدماتی می باشد. که خود شامل چند مرحله است.

2ـ  بررسی مقدماتی

الف: به دست آوردن شناخت از واحد مورد مشاوره و آشنایی با قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط با عملیات آن واحد
ب:  برگزاری جلسات مشترک با همکاران شاغل در واحدهای مورد مطالعه در تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی جهت تجزیه و تحلیل فرآیند ها و تعیین کنترل ها

ج:  تهیه و تدوین کاربرگ های ماتریسی مربوطه با موضوع مورد رسیدگی

سومین  مرحله حسابرسی عملیاتی، تعیین نهایی بالاترین سطح اولویت می باشد.

3ـ  تعیین نهایی بالاترین سطح اولویت در مورد فعالیت های مهم با ریسک های متوسط و رسک های بالا

با همکاری و هماهنگی همکاران واحد مورد مشاوره، با توجه به  برگزاری جلسات مشترک

4ـ  ارزیابی نتیجه های عملکرد

الف: بررسی یافته ها و ریسک های شناسایی شده با همکاران در سطوح  کارشناس و بالاتر
ب:  بررسی یافته ها و ریسک های شناسایی شده با مدیریت ارشد و مدیریت واحد مورد مشاوره

5ـ  بررسی و تکمیل عملیات حسابرسی

بررسی های تحلیلی و تهیه پیش نویس گزارش با توجه به برگزاری جلسه های  مشترک با کارشناسان، رؤسا و مدیران واحد مورد مطالعه  و در صورت لزوم ، بررسی توسط مدیر عامل

6ـ  تدوین  و تهیه گزارش حسابرسی

7ـ  ارائه گزارش نهایی به مدیر عامل، و بخش های کمیته حسابرسی و هیئت مدیره
8ـ  پیگیری و کمک به اجرای پیشنهاد های  مورد توافق (بر طبق موارد درج شده در گزارش)

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما