روش لایفو اولین صادره از آخرین وارده
24 مرداد, 1400

روش لایفو اولین صادره از آخرین وارده

در روش لایفو فرض بر این است که، فروشها از آخرین خریدها به عمل آمده است. بنابر این موجودی کالای پایان دوره از محل موجودی کالای اول دوره و اولین خریدها دوره می باشد.

به عبارت دیگر در این روش فرض می شود هر کالایی که زودتر خریداری شده دیرتر به فروش رسیده است.

بنابراین آن مقدار از کالاها که در پایان دوره باقی مانده است از محل موجودی کالای اول دوره و اولین خریدهای  دوره می باشد.

این روش باعث تطابق بهای تمام شده نسبتا جاری با درآمد می شود. و از این رو آنرا یک روش سود و زیانی می دانند.
نکته: استفاده از روش لایفو در ایران ممنوع است.

مزیت روش لایفو

مزيت عمده اين روش اين است كه، در دوره  افزايش قيمتها سود ناخالص به ميزاني كمتر محاسبه و ماليات بر درآمد كمتري

پرداخت گردد. كه موجب بهبود وضعيت نقدينگي و گردش وجوه نقد ميشود. ضمنا درآمد جاري با اقلام بهاي تمام شده نزديك به قيمتهاي جاري مقايسه و مقابله ودر نتيجه سود ناخالص نيز سود آوري تجاري را بهتر نشان ميدهد.

اگر اين روش در چند دوره مالي متوالي به كار برده شود. اقلام موجوديهاي منعكس در ترازنامه با ارزش به مراتب كمتر از قيمتهاي جاري در موقع افزايش قيمتها نشان داده ميشود. زيرا مبناي اقلام بهاي تمام شده قديمي ونسبتا ارزان (كه موجب پايين آمدن غير عادي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته است. ) محاسبه و ارزيابي شده است. و افزايش سود غير معقولي را موجب خواهد شد.

اجرای لایفو در دوره افزایش قیمت

در دورهايي كه قيمتها در حال افزايش باشد. اجراي لايفو موجب محاسبه سود ناخالص كمتر در مقايسه با روش فايفو ميشود. اگرچه سود كمتر موجب پرداخت ماليات كمتري ميگردد. اما سود هر سهم ارائه تصويري نادرست از قدرت سودآوري شركت يا واحد تجاري را موجب ميشود. لذا اين است كه مسئولين كشورهاي صنعتي شركتها را مقيد كرده اند تا جهت مقاصد مالياتي در صورت استفاده از لايفو آن را در محاسبه سود ناخالص به منظور گزارشگري مالي نيز بكار برند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما