چگونه از رد دفاتر بر اثر بستانکار‌شدن صندوق و تنخواه جلوگیری کنیم؟
19 بهمن, 1400

چگونه از رد دفاتر بر اثر بستانکار‌شدن صندوق و تنخواه جلوگیری کنیم؟

رفع رد‌دفاتر در اثر بستانکار‌شدن صندوق و تنخواه

رفع رد‌دفاتر: بر اساس  قانون مالیات‌ های مستقیم، یکی از مواردی که منجر به  رد دفاتر قانونی می شود، بستانکار شدن حساب‌ های نقدی و بانکی است. مگر آن که  حساب‌ های بانکی با صورتحساب بانک تطابق داشته باشد. و  یا بستانکار شدن حساب‌ های بانکی  و یا نقدی ناشی از، تقدم و تاخر ثبت حساب‌ ها در یک روز بوده باشد. که در این صورت موجب رد دفتر نمی گردد.

ممکن است صاحب صندوق یا تنخواه گردان، بیشتر از مانده وجه نقد موجود در صندوق و یا تنخواه گردان، از محل وجوه نقد شخصی خودش هزینه کرده باشد. و صورت حساب با جزئیات تمام  هزینه‌ های خود را به امور مالی ارائه دهد. و سازمان  امور مالی هم بدون توجه به مانده حساب صندوق یا تنخواه گردان، سند حسابداری مربوطه را صادر كند. و در نهایت  مانده حساب‌ های نقدی بستانکار شود.

در این صورت کتمان درآمدی صورت نگرفته است. و همچنین شرکت مورد نظر قصد حساب سازی و پرداخت مالیات کمتر را نیز نداشته است.

رفع رد‌دفاتر با انجام مراحل زیر:

1_ ابتدا اطمینان حاصل کنید که،  که واریزی ها به صندوق و تنخواه و پرداختی ها از آن ها به صورت  کامل و در تاریخ صحیح خود  ثبت شده باشند.

2_ در صورتی که همچنان  مانده به صورت  بستانکار بود. با تاخیر چند روزه ثبت اسناد،  پرداخت از صندوق و تنخواه، مانده بستانکار را اصلاح و تصحیح نمایید.

3_ در صورت باقی بودن مانده بستانکاری، یک سند اصلاحی بسیار ساده در زمان و  تاریخ بستانکار شدن حساب مربوطه  و به مبلغی مساوی یا بیشتر از مانده بستانکاری صادر نمایید :

حساب معین صندوق/تنخواه (بد)

حساب جاری کارکنان/سایر بستانکاران(بس)

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما