راهنمای محصول

راهنمای اتصال برنامه آسانا به سامانه مودیان  توسط شرکت معتمد کیسان

مرحله ی اول: انجام تنظیمات کارپوشه در پنل دارایی

دانلود فایل راهنمای تنظیمات اولیه در کارپوشه

مرحله ی دوم: انجام تنظیمات در برنامه آسانا

مرحله ی سوم: ثبت فاکتور و ارسال آن به سامانه مودیان توسط معتمد کیسان

مرحله ی دوم: تعریف کالا/خدمات و ارسال آنها به سامانه مودیان توسط معتمد کیسان

مرحله ی اول: تنظیمات برنامه آسانا جهت ارسال فاکتور به سامانه مودیان توسط معتمد کیسان