انوع دفاتر و نحوه ثبت و کاربرد آن ها در حسابداری
13 خرداد, 1400

انوع دفاتر و نحوه ثبت و کاربرد آن ها در حسابداری

دفاتر در حسابداری

1:دفتر رسمی

دفاتری که ازنظر قوانین و مقررات  تنظیم آن ها اجباری می‌باشد. مانند دفتر‌روزنامه و کل

2:دفتر‌غیر‌رسمی (کمکی)

دفاتری که نگهداری آن ها الزامی ندارد و جنبه کمکی و پیگیری  اطلاعات را دارند. این دفاتر به منظور ایجاد سهولت و دقت در نگهداری حساب ها  تهیه می‌شوند. مانند دفتر‌معین

تفاوت دفتر کل و معین

دفتر کل:

سرفصل های حسابداری در این دفتر نوشته می شود. مانند جمع بدهکاران، بستانکاران، جمع دارایی ها، صندوق و سرمایه.

به بیان دیگر ، باید تمامی معاملات را حدقل هفته ای یک بار از دفتر‌روزنامه خارج و در آن ثبت کرد.

دفتر معین

حساب های جزئی در این دفاتر ثبت می شوند. مانند نام مشتریان، صندوق های متفاوت ما، بانک ها

دفتر‌کل باید در اختیار اداره مالیات قرار بگیرد جهت انجام حساب و کتاب اظهارنامه شما.

دفتر‌معین یک دفتری است فردی و اصلا لازم نیست در اختیار دارائی قرار گیرد. فقط جهت انجام تسویه حساب های آخر سال و انتقال حساب ها مورد استفاده قرار میگیرد.

دفاتر روزنامه

دفتری است که هر چیزی از امور تجاری یا غیر تجاری باید هر روز در آن ثبت شود. مانند: مطالبات و دیون، داد وستند تجاری، معاملات اوراق تجاری، واردات و صادرات تجاری، وجوه برداشتی مخارج شخصی.

 

دفتر دارایی

دفتری است که در آن هر سال باید جمع دارایی منقول و غیر منقول، و دیون و مطالبات سال قبل با جزئیات و ترتیب ثبت و امضا شود. در حال حاضر ترازنامه جایگزین آن شده است.

پلمپ دفاتر قانونی

هر شرکت، موسسه یا سازمانی که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود باشد، موظف است دفاتر قانونی سال جاری را در سال قبل از طریق وب سایت اداره ثبت شرکت ها پلمپ و در این دفاتر تمام رویدادهای مالی سال جاری  شرکت را ثبت نماید.

و پس از  تکمیل در زمان رسیدگی  به اداره مالیاتی تحویل دهند. مودیان در اظهارنامه که به سازمان امور مالیاتی ارسال میکنند،  موظف هستند  تعداد و شماره ثبت  دفاتری که برای ارسال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند را ذکر نمایند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما