درآمدها و هزینه ها و ثبت سند آن ها
18 خرداد, 1400

درآمدها و هزینه ها و ثبت سند آن ها

درآمد:

درآمد، حاصل فروش کالا یا خدمات به مشتریان است. و باعث افزایش سرمایه میشود و ماهیت آن بستانکار است.

در آمدها به دو دسته عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم می شوند.

درآمدهای عملیاتی

درآمدی که از فعالیت های اصلی و پایدار شرکت به دست می آید را  درآمدعملیاتی میگویند. به عنوان مثال، درآمدی که از فروش محصول نرم افزاری شرکت که محصول اصلی شرکت است به دست می آید را، در این دسته درآمد قرار میدهند.

درآمدهای غیر عملیاتی

درآمدی که حاصل فعالیت اصلی مجموعه مورد نظر نباشد رادرآمد‌غیر‌  عملیاتی  میگویند. مانند انجام خدمت اختصاصی مورد نظر برای یک کاربر در حوزه نرم افزار.

هزینه:

مخارج اقتصادی که یک شغل در طول فعالیت خود برای کسب درآمد باید بپردازد را هزینه میگویند.

به عبارت دیگر هزینه عبارت است از، کاهش در داراییها ، افزایش در بدهیها یا ترکیبی از هر دو که در راستای کسب درآمد کسب وکار انجام میشود. و منتهی به کاهش حقوق مالکانه  یا سرمایه طی دوره می شود. مثل هزینه تبلیغات، هزینه حقوق

هزینه باعث کاهش کاهش سرمایه میشود و ماهیت بدهکار دارد.

از تفریق هزینه‌ها و درآمد‌ها سود حاصل میشود.

هزینه ها با توجه به زمان ایجاد

1: تاریخی 2: بودجه شده 3: جایگزینی

هزینه ها با توجه به گرایش

1: متغیر 2: ثابت 3: نیمه ثابت

هزینه ها با توجه به گزارش در صورتهای مالی

1: منقضی شده 2: منقضی نشده

و سایر هزینه ها  شامل هزینه ها با توجه به تصمیم گیری، هزینه ها درارتباط با محصول و هزینه ها با توجه به عملیات شرکت.

هزینه‌ها و درآمد‌ها را در چه تاریخی ثبت کنیم؟

  • هزینه‌ها به محض ایجاد

یعنی آن که  به محض ایجاد  هزینه، صرف نظر از پرداخت پول آن در زمان ایجاد هزینه آن را ثبت میکنیم.

  • درآمد‌ها به محض تحقق

یعنی آن که زمانی که وجهی برای ما حاصل می شود.  مثلا وجهی از بخش فروش به دست می آوریم  کاری به پرداخت وجه آن نداریم  به محض تحقق  آن، درآمد را ثبت میکنیم.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما