درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا
3 خرداد, 1400

درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا

درآمد‌های عملیاتی

“درآمدهای عملیاتی” به درآمدهای ناشی از فروش کالا ، ارائه خدمات و استفاده دیگران از دارایی واحد تجاری، که تولید کننده سود تضمین شده است و همچنین درآمدهای حق امتیاز و سود سهام اطلاق می گردد

درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشند:

• واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله و فروخته شده را به خریدار منتقل کرده باشد.
• واحد تجاری پس از فروش در کنترل کالای فروخته شده دخالت مدیریتی نداشته باشد.
• مبلغ درآمد حاصل از عملیات را بتوان اندازه گیری کرد.
• جریان منافع اقتصادی حاصل از فروش به درون واحد تجاری محتمل باشد.
• مخارجی که در ارتباط با کالای فروش رفته می‌باشد از قبیل مبلغ خرید، و یا سایر هزینه ها از قبیل حمل و انبارداری و غیره را بتوان شناسایی و اندازه گیری نمود.

مثال موارد پنجگانه

مورد اول- اگر کالایی فروخته شده باشد اما خود کالا هنوز در مالکیت شرکت است، چرخه فروش کامل نشده است.
مورد دوم– در صورتی که کالای فروخته شده از لحاظ فیزیکی منتقل شده باشد. اما اسناد و مدارک مالکیت آن هنوز منتقل نشده چرخه فروش کامل نیست.
مورد سوم- در صورتی که مبلغ فروش قطعی نیست .یا اینکه مشخص نشده و توافقی صورت نگرفته فروش تحقق نیافته است.
مورد چهارم- در صورتی که احتمال عدم دریافت وجه بابت فروش کالا و یا خدمات وجود داشته باشد، فروش کامل نیست.
مورد پنجم- در صورتی که بهای تمام شده کالای فروش رفته نامشخص باشد. مثلا هنوز فاکتورهای خرید کالا واصل نشده و یا مواردی از این قبیل، نمی توان گفت که فروش کامل است.

سرفصل های فروش

بنا براین با توجه به مطالب گفته شده بالا، هر گاه پنج شرط اساسی فوق در مورد فروش کالا محقق شد. میتوان آن را در سر فصل “فروش” ثبت نمود.
در صورتی که همزمان با امر فروش و انتقال مالکیت کالا به خریدار وجه نقد آن نیز دریافت گردد. فروش نقدی اتفاق افتاده است. در صورتی که خریدار خدمات یا کالا تعهد نماید که وجه کالا را پس از مدت معینی پرداخت نماید. فروش نسیه اتفاق افتاده است. و در صورتی که خریدار تعهد نماید که وجوه مربوط به خرید کالا را در سررسید های معین بصورت اقساط پرداخت نماید، آن فروش را فروش قسطی می نامند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما