دارایی های جاری (قسمت اول)

دارایی های جاری (قسمت اول)

دارایی های جاری

دارایی های جاری چیست؟

هدف از طبقه بندی دارایی‌ها مندرج در استانداردهای حسابداری شماره 14، ارائه معیارهای تقریبی از توانایی واحد تجاری در انجام دادن فعالیت‌های روزمره بدون مواجه شدن با مشکلات مالی است.

وجوه نقد و بانک

وجوه نقد و بانک شامل کلیه وجوهی است که متعلق به موسسه می‌باشد. وجوه نقد و بانک شامل وجوه موجود در صندوق، وجوه تنخواه‌گردان‌ها و وجوه نقد نزد بانک‌ها می‌باشد. در حال حاضر بعلت امنیت و سهولت و دقت بیشتر، اکثر عملیات دریافت و برداشت از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد. چک‌های بانکی مانده در حساب بانک و انتظار وصول، همچنین ارزهای خارجی موجود (چه در حساب‌های ارزی و چه در صندوق)، در طبقه‌بندی وجه نقد و بانک قرار می‌گیرد. اگرچه مرسوم است کلیه تنخواه‌ها در انتهای دوره مالی تسویه شده و موجودی آن‌ها به حساب موسسه واریز شود، لیکن ممکن است که جهت مخارج ضروری مقادیری تنخواه در نزد تنخواه‌دار بماند.

سرمایه گذاری‌ های کوتاه مدت

هنگامی که وجوه نقد مازاد بر نیاز در موسسه و یا شرکت وجود دارد، جهت کسب بازدهی در یک دوره کوتاه‌تر از یک سال اقدام به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت می‌شود. معمولا در بازاری اقدام به این نوع سرمایه‌گذاری می‌شود، که قابلیت تبدیل سریع آن به وجه نقد جهت برطرف کردن نیازهای مالی وجود داشته باشد.

سرمایه‌ گذاری های کوتاه مدت باید دارای دو خصیصه زیر باشد:

الف- باید این قابلیت را داشته باشد تا اوراق سرمایه‌‌گذاری شده سریعا به وجه نقد تبدیل شوند.

ب- سرمایه‌گذار این اوراق را با قصد تبدیل کردن به وجه نقد، در طی مدت کمی از یک سال از تاریخ تراز نامه یا چرخه فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری کرده باشد.

سپرده سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی، خرید اوراق مشارکت دولتی و غیر دولتی است. این سپرده سرمایه گذاری ها سریعا توسط بانکها قابل خرید و فروش هستند. کلا هدف از تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت اولا به حد اکثر رساندن بازدهی نقدینگی است. ثانیا به حداقل رساندن ریسک زیان نوسانات اوراق سرمایه گذاری بلند مدت است.

نویسنده: محمدحسین صفایی

افزودن نظر شما