حق جذب چیست؟
3 آبان, 1400

حق جذب چیست؟

حق جذب

حق جذب مبلغی است که، برای جذب نیروی تخصصی قرار داده می شود. و جزو حقوق و مزایای مستمر  محسوب می شود. که به حقوق  پایه اضافه و پرداخته می شود. حق جذب بر اساس شایستگی های فردی است که با توجه به میزان رضایت  مدیر، مدرک تحصیلی مرتبط با پست سازمانی، ساعات آموزشی مرتبط و سابقه خدمت لحاظ می شود.

به بیان ساده چنانچه در شغلی کمبود نیروی کار وجود داشته باشد. و درخواست استخدام این نیروها بیشتر باشد .که منجر به کمبود این کارگران در بازار کار باشد کارفرمایان سعی می کنند با پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به سایر کارفرمایان این نیروها را جذب کرده و حفظ نمایند.

انواع فوق العاده حق جذب چیست؟

1: بر اساس پست سازمانی است .که بدون در نظر گرفتن شخصی که پست  را بر عهده دارد.  و با توجه به آیتم هایی مانند گسترده فعالیت سطح سازمانی، پاسخگویی به مشتریان و مردم ، سطح ارتباطات سازمانی فرد، ریسک پذیری و حساسیت شغلی و استفاده از برنامه های  تخصصی سازمانی. برای یک بار در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. و در نرم افزار تشکیلات به عنوان امتیاز پست سازمانی لحاظ می شود.

2: براساس شایستگی های فردی است که با توجه به میزان رضایت مدیر، مدرک تحصیلی مرتبط با پست سازمانی نخبگان ،ساعات آموزشی مرتبط با پست سازمانی و سابقه خدمت لحاظ می شود.

نحوه پرداخت فوق‌العاده  قانون کار

در تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی طرح دسته بندی شغل ها، مجوز برقراری مزایایی تحت عنوان  فوق العاده جذب، برای شغل های تخصصی که در بازارکار با کمبود رو به رو  است. یا با توجه به  ماهیت شغل ، نوع وظایف، سختی و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای قبول آن ها کم است. با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است.
ضوابط و شرایط پرداخت مزایای حق جذب  هم به پیوست دستورالعمل  تدوین و همراه با آن ابلاغ شده است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما