حق بیمه چیست؟
3 شهریور, 1400

حق بیمه چیست؟

حق بیمه

حق بیمه وجهی است که، کارفرما جهت بیمه اجتماعی کارگرا از حقوق آن کم و ســهم خود را نیز به آن اضافه میکند. و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

وجه هایی که مشمول کسر حق‌بیمه می شوند شامل: تمــام وجوه و مزایای نقــدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود، مشمول کسر حق بیمه می شود.

بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه اســت:

۱ _ مزد
۲ _ حقوق
۳ _ دستمزد
۴_  مزایای مستمر شغلی
۵_ اضافه کار
۶_ حق الزحمه
۷_  نوبت‌کاری
۸_  فوق العاده مشاغل سخت و زیان آور
۹_  حق حضور در جلسات
۱۰_ کار شب و فوق العاده کشیک
۱۱_ مزد ایام تعطیل و مرخصی
۱۲_ کمک هزینه مسکن
۱۳_ پاداش مستمر
۱۴_ دریافتی افرادی که به طور کارمزد به کار اشتغال دارند
۱۵_  دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه ها وجهی دریافت می کنند)
۱۶_  ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت و آمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

بنابراین مزایای زیر مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند:

۱_ بازخرید ایام مرخصی
۲_ هزینه عائله مندی
۳_ هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت
۴_  عیدی
۵_  مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
۶_ حق شیر
۷_  پاداش نهضت سواد آموزی
۸_ حق التضمین (کسر صندوق)
۹_ خسارت اخراج و مزایای پایان کار
۱۰_ پاداش افزایش تولید (در صورتی که بیش از حقوق دو ماه در سال پرداخت نشود).

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما