آشنایی با حساب ها و دسته بندی آن
22 تیر, 1400

آشنایی با حساب ها و دسته بندی آن

حساب‌ها و طبقه بندی آن ها

حساب های دائمی

به حساب هایی که از دوره ای به دوره بعد انتقال پیدا میکنند حساب‌های دائمی  و یا حساب‌های ترازنامه ای گفته می شود.

حساب‌های دائمی به بخش های زیر تقسیم می شوند:

دارایی ها که شامل دارایی جاری و غیر جاری میباشد.
بدهی ها که شامل بدهی های جاری و غیر جاری میباشد.

سرمایه.

حساب‌های موقت

به حساب‌هایی که در پایان دوره مالی بسته می شوند و به دوره بعدی منتقل نمی شوند حساب‎های موقت و یا سود و زیانی گفته می شود.

حساب‌های موقت به بخش های زیر تقسیم میشوند.
خرید و هزینه که شامل عملیاتی و غیر عملیاتی است.
فروش و درآمد که شامل  عملیاتی و غیر عملیاتی می باشد.

حساب‌های مختلط

حساب‌های مختلط حساب های دائمی هستند که بخشی از آن به موقت تبدیل شده است و باید برای آن در پایان دوره اصلاح صورت پذیرد.

حساب‌های مختلط به بخش های زیر تقسیم می شوند.

دارایی ها که شامل پیش پرداخت ها و موجودی ملزومات است.

بدهی ها که شامل  پیش دریافت ها می باشد.

 

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما