حسابداری پیمانکاری
10 آذر, 1400

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری چیست؟

حسابداری پیمانکاری : فعالیت های پیمانکاری روز به روز در حال افزایش می باشد و اشخاص زیادی از این روش درآمد به دست می آورند.کار پیمانکاران از هنگام اعلام مناقصه  شروع می شود. و تا پایان  تحویل پروژه  ادامه دارد.

هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی دارد.

1: کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی که اجرای عملیات  مشخصی را به پیمانکار  واگذار میکند و کارفرما برای نظارت  بر اجرای عملیات  معمولا از خدمات مهندسان مشاور استفاه میکند  و نماینده قانونی کارفر و یا حتی جانشین آن در حکم کارفرما به حساب می آیند.

2: پیمانکار

به شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت کامل  اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی به عهده دارد. پیمانکار گویند.

3:قرارداد

بخش مهم فعالیت پیمانکاری بستن قرارداد است. و در این قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات دو طرف، و فسخ یا خاتمه قرارداد مشخص میشود.

انواع قرارداد پیمانکاری

1: قرارداد مقطوع

2:قرارداد امانی

3: قرارداد براساس مواد و دستمزد

در تمامی قراردادهای ذکر شده  ممکن است شرایط قرارداد در طول اجرای  طرح به دلایلی مانند مقادیر کار، تغییر مدت پیمان، و یا حتی موافقت طرفین  قرارداد تغییر کند.

و یا حتی جهت ایجاد انگیزه  و تشویق پیمانکار برای اتمام کار  قبل از موعد مقررف پاداش برای جلوگیری از تاخیر در اجرای عملیات در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما