ثبت های وصول مطالبات چیست ؟
7 خرداد, 1401

ثبت های وصول مطالبات چیست ؟

ثبت های وصول مطالبات چیست ؟

ثبت های وصول مطالبات: حساب های دریافتنی بر اساس امکان قابلیت وصول آن ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند.
1: حساب های دریافتنی قابل وصول

به مطالباتی که جهت وصول شدن آن ها هیچ شک و تریدی نمی‌‌باشد و در زمان و موعد تعیین شده خود وصول میشوندو یا خواهند شد حساب های دریافتنی قابل وصول گویند.
هنگام وصول این این دسته از مطالبات ثبت زیر در دفاتر صورت خواهد پذیرفت.
صندوق/ بانک ستون بدهکار
حساب دریافتتی ستون بستانکار

2: حساب های دریافتنی غیر قابل وصول

مطالبات غیر قابل وصول یا مطالبات سوخت شده، مطالباتی هستند که امیدی به وصول آن ها نمی باشد.
ثبت زیر در صورتی که یک بنگاه اقتصادی از روش حذف مستقیم استفاده کند و این مورد در هنگام اطمینان یافتن از سوخت شدن مطالبات باشد صورت میگیرد.

هزینه مطالبات سوخت شده ستون بدهکار
حساب دریافتنی ستون بستانکار

3: حساب های دریافتنی مشکوک الوصول
حساب های دریافتنی مشکوک الوصول به مطالباتی که احتمال دارد سوخت شوند ولی به طور یقین هم سوخت شدن آن ها قطعی نشده است، و در پایان دوره مالی از این بابت، ذخیره ای در حساب ها منظور می نمایند.
در روش ایجاد ذخیره مطالبات ثبت زیر در دفاتر صورت خواهد پذیرفت

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ستون بدهکار
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ستون بستانکار

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما