ثبت سند حسابداری ارزش افزوده چگونه است؟

ثبت سند حسابداری ارزش افزوده چگونه است؟

ثبت حسابداری ارزش افزوده

ثبت حسابداری ارزش افزوده  در هنگامی که ارزش افزوده پرداخت و یا دریافت شود.  بسیار حائز اهمیت است. شما در هنگام خرید و یا دریافت خدمات  در کنار هزینه انجام شده ، لازم است ارزش افزوده آن  را هم شناسایی کنید.

ارزش افزوده، عملکرد فصلی برخی مشاغل است که باید در ابتدای هر فصل ارسال شود. اظهارنامه ارزش افزوده فصلی ه سه ماه باید ارسال شود و مهات ارسال آن 1 الی 15 اولین ماه هر فصل است.

بر طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات هر گونه کالا و خدمات به خارج از کشور که از طریق مرزهای رسمی کشورصورت پذیرد، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. و در صورت پرداخت مالیات، قابل استرداد است. روش استرداد هم به این صورت است که شما باید برگه خروج از گمرک را به همراه اسناد مربوطه به اداره مالیاتی تسلیم کرده تا نسبت به استرداد مبلغ اقدام شود.

هزینه انجام خدمات  و یا خرید در ستون بدهکار

سایر حساب های دریافتنی / مالیات ارزش افزوده   در ستون بدهکار

سایر حساب های دریافتنی/ عوارض ارزش افزوده  در  ستون بدهکار

بستانکاران  ستون بستانکار

 اگر فروش انجام شود و یا و یا ارائه خدمت صورت گیرد نیز باید مالیات و عوارض  ارزش افزوده شناسایی گردد.

بدهکاران  در ستون بدهکار

سایر حساب های پرداختنی/ مالیات ارزش افزوده در ستون بستانکار

سایر حساب های پرداختنی/ عوارض ارزش افزوده  در ستون بستانکار

فروش / درآمد حاصل از خدمات  در ستون بستانکار

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما