ثبت حسابداری صادرات کالا
15 تیر, 1400

ثبت حسابداری صادرات کالا

ثبت حسابداری صادرات کالا در هنگام صادرات کالا

ثبت حسابداری صادرات کالا به صورت زیر است.

هزینه های صادرات (ستون بدهکار)

بانک/ پیش پرداخت هزینه (ترخیص کار) در ستون بستانکار

کلیه هزینه هایی که مربوط به صادرات شامل هزینه ترخیص کار، بیمه، حمل و نقل و … به این حساب ثبت می شود.

حسابهای دریافتنی ارزی (بدهکار)

قیمت تمام شده  کالای فروش رفته صادرات (بدهکار)

فروش صادراتی(بستانکار)

موجودی کالا(بستانکار)

با استعلام از یک سایت رسمی و معتبر و یکسان نرخ ارز انتخاب میشود. و فاکتور فروش براساس آن نوسته می شود. و یک نسخه از تصویرنرخ ارز ضمیمه سند میشود.

ثبت حسابداری هنگام دریافت وجه فروش صادراتی

بانک/ صندوق ارزی (بدهکار)

حسابهای دریافتنی ارزی (بستانکار)

سود( یا زیان) حاصل از تسعیر ارز (بستانکار/ بدهکار)

مابه التفاوت در صورتیکه سود باشد، به بستانکار و در صورتیکه زیان باشد به بدهکار سود و (و یا زیان) حاصل از تسعیرارز ثبت می شود. که این کار نیز باز با استعلام  نرخ ارز از همان سایت معتبر و ضمیمه کردن تصویر آن به دست می آید. در پایان سال در صورتیکه حسابهای دریافتنی ارزی مانده داشت مجددا باید مانده ارزی آن به نرخ پایان سال تسعیر گردد.

 

سود و زیان حاصل از تسعیر ارز 

برای فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می شود. اگر بر طبق مستندات محرز شود که صادرات تحقق یافته است. و وجه آن نیز به صورت ریالی دریافت شده است در حسابهای مربوطه نیز به صورت ریال ثبت می شود. در این موارد تسعیر ارز موضوعیت ندارد و جدا از ارزی یا ریالی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت  مالیاتی صادرات با رعایت  کلیه مقررات قانونی امکانپذیر است.

برای فروش های صادراتی که وجه آن به صورت  ارزی دریافت می شود. اگر صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش ها را با نرخ ارز مرجه در دفاتر ثبت کنند. در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای یا نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی در تاریخ  انجام صادرات از نظر مالیاتی  به عنوان فروش صادراتی  تلقی و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی بانک مرکزی در تاریخ اولیه  و تاریخهای بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان نسعیر ارز قرار میگیرد.

 

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما