تنظیم سند حسابداری به چه صورت است؟

تنظیم سند حسابداری به چه صورت است؟

نحوه تنظیم سند حسابداری

تنظیم سند حسابداری: ثبت های حسابداری در فرمی به نام سند حسابداری  صورت میگرد. در واقع سند حسابداری بیانگر انجام معامله میباشد که بر اساس آن اقدامات مربوطه در دفاتر  انجام میشود.
هر موسسه می تواند سند مربوطه خود را طراحی کند به این دلیل که سند حسابداری  به تنهایی جنبه قانونی ندارد.

نحوه تهیه اسناد حسابداری :

ثبت حساب های بدهکار و بستانکار در یک برگه و یا ثبت حساب های بدهکار و بستانکار در دو برگه

حسابداران با در نظر گرفتن فعالیت مالی و رویدادهای مرتبط با آن در ابتدا تنظیم و ثبت سند حسابداری را انجام میدهند.
سپس اسناد وابسته مانند فاکتور را ضمیمه سند می کنند و در پایان این سند به امضای مسئول مربوطه میرسد.

 

تنظیم اسناد حسابداری

در سمت راست فرم مربوطه حساب های بدهکار و مبالغ  مربوط به آن ها ثبت می شود و بعد از ثبت تمام اقلام
بدهکار در فرم اقدام به ثبت حساب های بستانکار میشود.

در ستون بستانکار نیز مبالغ آن درج می شود و در انتهای سند هم شرحی که بیانگر رویداد مالی است ثبت میشود.

در پایان این فرآیند نیز جمع ستون های دهکار و بستانکار درج میگردد. که باید در  اسناد حسابداری جمع ستون بدهکار و بستانکار با هم برابر باشند. در غیر این صورت سند شما تراز نیست و ثبت آن صحیح نبوده است.

نکته حائز اهمیت دیگر شروع شماره های سند حسابداری  از یک تا اخر سال میباشد.

شما میتوانید به سهولت و با چند کلیلک ساده در نرم افزار حسابداری آنلاین داریک تمامی موارد بالا را بدون خطا در اختیار داشته باشید و به راحتی اسناد خود را به صورت دستی و یا اتوماتیک ثبت کنید.

افزودن نظر شما