تنزیل اسناد دریافتنی چیست؟
29 شهریور, 1400

تنزیل اسناد دریافتنی چیست؟

تنزیل اسناد

تنزیل اسناد  یعنی سفته ای قبل از تاریخ سررسیدش به فرد یا موسسه ای داده شود. و وجه آن بعد  از کسر مبلغی تحت عنوان  وجه تنزیل از فرد یا موسسه مربوطه در یافت شود.

هزینه تنزیل به صورت زیر محاسبه می شود.
هزینه تنزیل= وجه سفته× نرخ تنزیل × مدت تنزیل

منظور از مدت زمان تنزیل، فاصله زمانی بین تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید  آن میباشد.

هنگامی که  سفته را توسط بانک تنزیل کنیم. بانک وجهی را جهت هزینه تنزیل از حساب ما برداشت میکند. و طی یک اطلاعیه بدهکار به ما اطلاع می دهد. و هنگامی که  به حساب ما پول واریز شود طی یک اطلاعیه بستانکار به ما اطلاع می دهد.

در ارتباط با ثبت تنزیل سفته در دفاتر، وقتی سفته ای توسط بانک تنزیل می شود، تا زمان پرداخت مبلغ  سفته به وسیله  صادر کننده سفته به بانک، یک بدهی احتمالی برای تنزیل کننده به بانک ایجاد مگردد. و تا زمان سررسید نباید حساب اسناد دریافتنی حذف گردد. و مبلغ سفته تنزیل شده نزد بانک در این فاصله زمانی به عنوان یک بدهی احتمالی و با نام  اسناد دریافتنی تنزیل شده ثبت میگردد.

 در زمان سررسيد دو حالت رخ می دهد:

الف- وصول سفته تنزيل شده

در اين حالت، حساب اسناد دريافتني تنزيل‌‌شده در تاریخ سررسید سفته و هنگامی که وجه سفته تنزیل‌شده توسط صادر کننده سفته به بانک پرداخت شد. بدهکار و در مقابل حساب اسناد دریافتنی، بستانکار می شود.

اسناد دریافتنی تنزیلی معمولا به عنوان یک حساب دارایی که در ترازنامه از مانده اسناد دریافتنی کسر می شود.

ب_ نکول اسنادی که قبلا تنزیل شده است.

در صورتی كه سفته تنزیل شده ای در زمان سررسید توسط صادر کننده آن نکول شود. باید اصل سفته توسط تنزیل‌کننده به بانک یا موسسه ای که پرداخت گردد. لذا به هنگام نکول چنین اسنادی، از طرفی به میزان مبلغ پرداخت شده، حساب صادر کننده سفته  در دفاتر تنزیل‌کننده بدهکار می شود. و از سوی دیگر حسابهای مربوط به اسناد دریافتنی و اسناد دریافتنی تنزیل شده به لحاظ پرداخت وجه سفته تنزیل شده به بانک بسته می شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما