تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل
30 مرداد, 1400

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

تفاوت در رابطه با استفاده از حسابرسی داخلی و مستقل

حسابرسی مستقل:  معمولاً یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان آن را بوجود نمی آورد. ولی حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان ( احتمالاً در اجرای یک الزام قانونی ) بوجود می آید.

تفاوت از نظر هدف های اصلی

هدف اصلی حسابرسی مستقل، اظهار نظر در این مورد است که، صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است. و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد. و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست. هدف اصلی حسابرسی داخلی بررسی تمامی سیستم کنترل داخلی میباشد .

تفاوت در رابطه با بررسی کنترل های داخلی

حسابرسی مستقل ممکن است در مورد سیستم کنترل داخلی نیز اظهار نظر کند. اما این اظهار نظر به کنترلهایی محدود میشود که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده اند. ولی حسابرسی جامع کنترل های داخلی از وظایف حسابرسان داخلی میباشد.

تفاوت در رابطه با نوع همکاری با موسسه

حسابرسی داخلی در استخدام شرکت بوده و مستمراً با مدیریت همکاری دارد. در حالی که حسابرسی مستقل فقط به موجب قرارداد وارد شرکت میشود .

تفاوت در رابطه با مسئولیت

مسئولیت حسابرسی مستقل عموماً در برابر اعضاء مجمع عمومی یا صاحبان سهام بوده در حالی که حسابرسی داخلی در برابر دستگاه مدیریت جوابگو میباشد .

تفاوت دامنه بررسی ها

حسابرسی‌مستقل تحقیق خود را صرفاً از نظر مالی انجام داده. و رضایت وی از درستی سود و زیان و اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی و سیستم کنترل های داخلی عموماً وی را قانع ساخته است. و به ابراز عقیده حرفه ای در باب حساب های نهایی اکتفا میکند. در حالی که حسابرسی داخلی خط و مشی و سیاست مدیریت را در تمام جنبه های سازمان اعم از مالی و غیر مالی دنبال می نماید .

تفاوت در نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت های بزرگ بخصوص با توجه به زمان محدود متکی بر تست و چک بوده و عملاً نمیتوانند آنچنان که حسابرسان داخلی به آزمایش و بررسی حسابها و مدارک و اطلاعات می پردازند در جزئیات وارد شوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما