تعدیلات حساب ها
20 شهریور, 1400

تعدیلات حساب ها

تعدیلات حساب ها چیست؟

تعدیلات حساب ها:  در پایان دوره حسابداری، حسابداران صورتهای مالی را تهیه میکنند. این آخرین مرحله چرخه حسابداری با تراز آزمایشی که فهرستی  از تمام  حسابهای دفتر کل و مانده آنها پس از ثبت مبادلات دوره در سند حسابداری و دفتر روزنامه و نقل آن ها  به دفتر کل میباشد، انجام میگیرد. از آنجایی که تعدادی از مبادلات  درآمد و هزینه  که بر بیش از یک دوره حسابداری تاثیر دارند از تراز آزمایشی حذف گردیده است. به آن تراز آزمایشی تعدیل نشده  گفته میشود. اگر مبنای نقدی حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. نیازی به تعدیل  حسابها وجود ندارد زیرا تمامی مبادلات نقدی، در طوب دوره ثبت شده اند.

اما در مبنای تعهدی، حسابداری به منظور گزارش مانده های صحیح  در صورتهای مالی، در پایان  هر دوره  حسابداری حتما باید ثبتهای تعدیلی صورت گیرند.

ثبت های تعدیلی موجب میشوند درآمدها به دوره هایی که در آن ایجاد و همچنین هزینه ها  به دوره هایی که در آن  به وقوع  پیوسته  اختصاص یابد. همچنین  نتیجه دیگر ثبتهای تعدیلی  به هنگام  شدن حسابهای  دارایی  و بدهی می باشد.

ثبتهای تعدیلی

1: برای اندازه گیری صحیح سود دوره

2: برای  گزارش صحیح حساب های  دارایی  و بدهی در صورتهای مالی الزامی است

در نتیجه این ثبت ها  که کلید مبنای تعهدی حسابداری میباشد قبل از تهیه صورت های مالی صورت میگیرند.

مرحله به هنگام کردن حسابها  در پایان دوره، اصطلاحا تعدیل حسابها، ثبت های تعدیلی و یا تعدیل دفاتر نامیده می شود.

طبقه بندی ثبت های تعدیلی

1: پیش پرداخت هزینه ها

2: استهلاک دارایی های ثابت

3: هزینه های تعهدی معوق

4: درآمدهای تعهدی معوق

5: پیش دریافت درآمدها

گروه بندی بر اساس زمان ثبت یک هزینه یا درآمد مرتبط با پرداخت یا دریافت  از آسانترین روش ها برای تمایز ثبتهای تعدیلی است. همچنین  در تعدیلات پیش دریافت و پیش پرداخت، قبل از ثبت هزینه مبادله نقدی اتفاق می افتد

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما