برخی از ثبت های حسابداری
27 شهریور, 1400

برخی از ثبت های حسابداری

ثبت حسابداری پرداخت وام به کارکنان چگونه است؟

ثبت حسابداری پرداخت وام به کارکنان : در صورتیکه  موسسه یا شرکت مربوطه به کارمندان خود وام پرداخت کند و در قبال پرداخت وام جهت ضمانت یک سفته دریافت نماید. ثبت زیر بابت ضمانت  انجام میشود.

حساب انتظامی  / ستون بدهکار

طرف حساب انتظامی /  ستون بستانکار

جهت پرداخت وام  ثبت زیر انجام می شود.

وام دریافتنی / ستون بدهکار

وجه نقد/    ستون بستانکار

جهت دریافت  اقساط وام   ثبت زیر انجام می شود.

وجه نقد / ستون بدهکار

وام دریافتنی / ستون بستانکار

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد

از بخش های مهم  اجرایی حسابداری،  حسابداری حقوق و دستمزد است  که در محاسبه بهای تمام شده  هم اثر میگذارد.

در محاسبه حقوق و دستمزد  علاوه بر مزد ثابت  مزایای دیگری هم به کارمند تعلق میگیرد.

حقوق و دستمزد شامل:

مبلغ ناخالص حقوق و دستمزد ماهانه

اضافه کاری

حق ماموریت

حق اولاد

حق مسکن

حق خواروبار یا بن خواروبار

پایه سنواتی

هزینه بیمه بیکاری

بیمه سهم کارفرما

به همراه سایر مزایا  که موسسه یا شرکت برای کارکنان خود پرداخت میکند. و همه این موارد  در حساب معین هزینه حقوق و دستمزد که در حساب کل هزینه قرار دارد  نگهداری می شود.

از موارد بالا برخی  مشمول مالیات  و برخی مشمول بیمه هستند.

مشمول محاسبه حق بیمه

حقوق و دستمزد

کارمزد و حق الزحمه

حق المشاوره

مزایای نقدی و ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش های غیر مستمر، فوق العاده های  ثابت و نظایر آن ها

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما