بدهی‌های جاری چیست؟

بدهی‌های جاری چیست؟

 بدهی‌های جاری :

بدهی‌های جاری به بدهی هایی گفته می شود که زمان پرداخت آن ها کمتر از یک سال و یا یک سال باشد. پرداخت این بدهی از محل دارایی های جاری انجام میشود.

در واقع بدهی های جاری، بدهی های کوتاه مدت شرکت هستند. که تسویه آن ها می تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی و یا مجموع این ها  باشد.

حساب های پرداختنی و اسناد پرداختنی  از رایج ترین بدهی های جاری می باشند.

نکته: تعهداتی که از طریق تامین مالی بلند مدت تسویه می شوند و یا بدهی هایی که از محل  دارایی های غیر جاری  پرداخت می شوند. به عنوان بدهی جاری طبقه بندی نمی شوند.

نکات حائر اهمیت در خصوص بدهی‌های جاری

  •  تسویه این بدهی ها در طی مدت زمان یک سال  و یا چرخه عادی عملیات، هر کدام از این موارد که بیشتر باشد از محل دارایی جاری  و یا با ایجاد بدهی جاری دیگری تسویه می شود.
  •  بدهی هایی که هر دو خصوصیت ذکر شده  را به طور  همزمان دارا نباشند، در دسته  بدهی‌های غیرجاری و یا بلندمدت طبقه‌بندی می گردند.

از انواع بدهی های جاری می توان به موارد زیر اشاره کرد

حساب های پرداختنی کوتاه مدت، اسناد پرداختنی  کوتاه مدت، حقوق پرداختنی پرسنل، پیش دریافت ها،
سایر حساب های پرداختنی شامل مالیات پرداختنی، بیمه پرداختنی، هزینه های پرداختنی.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما