اوراق قرضه چیست؟
14 شهریور, 1400

اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه

اوراق قرضه: یکی از روش های تامین  مالی انتشار اوراق‌قرضه است. عده ای از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدون اینکه مخاطرات و مباحث جاری واحد تجاری را قبول کنند.(بدون آن که سهامدار واحد تجاری بشوند.)

اوراق‌قرضه آن واحد تجاری را خریداری می کنند. که علاوه بر استرداد مبلغ سرمایه گذاری در بازه مقرر نرخ بهره تعیین شده را نیز دریافت میکنند.

انواع اوراق قرضه:

1: اوراق‌قرضه با نام  و بی نام:

خریداران اوراق قرضه الزامی به نگهداری آن تا انتهای سررسید ندارند زیرا  می توانند  این اوراق را مبادله کنند.

اوراق‌قرضه با نام  در وجه شخص معینی صادر می شود و نام  خریدار هم در دفاتر واحد تجاری ثبت می گردد. اگر این شخص بخواهد اوراق‌قرضه خود را به شخص دیگری بفروشد. باید واحد تجاری صادر کننده اوراق‌قرضه خود را به شخص دیگری بفروشد. باید واحد تجاری صادر کننده اوراق‌قرضه فروشنده را باطل، و به نام خریدار اوراق جدید صادر نمایند. اوراق‌قرضه بی نام، به نام خریدار مشخصی صادر نشده و دارنده آن مالک آن تلقی می شود

2: اوراق‌قرضه تضمین شده وتضمین نشده:

برخی از دارایی های واحد تجاری صادر کننده، ممکن است به عنوان وثیقه بازپرداخت اوراق‌قرضه منظور گردد. که اگر واحد تجاری نتواند مبلغ اوراق را پرداخت کند از وجوه حاصل از فروش آن دارایی اوراق قرضه مربوطه پرداخت می گردد.

اوراق‌قرضه تضمین نشده، وثیقه شان اعتبار کلی واحد تجاری صادرکننده خواهد بود.

3: اوراق‌قرضه سریال:

اوراق‌قرضه ای که در یک تاریخ مشخص صادر شده اما تاریخ های سررسید مختلفی دارد.

4: اوراق‌قرضه قابل تبدیل:

اوراق‌قرضه ای هستند که دارای امتیازی مضاعف برای دارندگان خود هستند. یعنی دارندگان این نوع از اوراق در شرایطی خاص می توانند  اوراق‌قرضه خود را با تعداد مشخصی از سهام عادی واحد تجاری تعویض نمایند و به جای طلبکار بودن می توانند  شریک واحد تجاری محسوب شوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما