انواع کسورات حقوق و دستمزد چیست؟
19 مهر, 1400

انواع کسورات حقوق و دستمزد چیست؟

انواع کسورات حقوق و دستمزد

کسورات حقوق و دستمزد به طور کلی به کسورات توافقی و کسورات قانونی تقسم می گردند.

کسورات توافقی :

به مبالغی که برطبق قرارداد  و یا توافق بین کارگر و کارفرما در هنگام  تهیه لیست حقوق و دستمزد از طریق حقوق کارگر یا کارمند کسر می شود کسورات توافقی گفته می شود.

برخی از کسورات توافقی به شرح زیر است:
۱. اقساط وام مسکن
۲. اقساط وام های  ضروری
۳. بدهی به شرکت های  تعاونی
۴. مساعده
۵. پیش پرداخت‌ها
۶. پس انداز سهم کارگر یا کارمند
۷. حق عضویت ها (صندوق تعاون، انجمن ها وصندوق ذخیره کارکنان دولت وغیره )
۸. صندوق امداد و امور خیریه
۹. بیمه تکمیلی
منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد.

پیش پرداخت:

پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام گرفته باشد و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کسر می‌گردد را پیش پرداخت گویند.

 

کسورات قانونی:

مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمان‌های مربوط و بر اساس مصوبه‌های قانونی یا به حکم دادگاه از حقوق کارکنان کسر و به سازمان های ذینفع پرداخت می‌ نماید.
کسورات قانونی اساسی به این شرح است:
۱. بیمه اجتماعی سهم کارگر در بخش خصوصی و سرانه بیمه بابت بیمه شده اصلی و افراد تبعی درجه ۱ در بخش دولتی.
۲. مالیات حقوق و دستمزد
۳. بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائیات)
۴. حق بازنشستگی در بخش دولتی

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما