اقلام صورت سود و زیان و طبقه بندی آن ها
11 مهر, 1400

اقلام صورت سود و زیان و طبقه بندی آن ها

اقلام صورت سود و زیان به سه دسته تقسیم می شوند.

1: اقلام عادی

2: اقلام غیر عادی

3: اقلام استثنایی

 

اقلام عادی

اقلام عادی، به درآمد‌‌‌ها و یا هزینه هایی که از فعالیت های معمول  یک موسسه یا واحد تجاری به دست می آید و در یک دوره مالی نیز معمولا اتفاق می افتد.

اقلام عادی خود به دو دسته تقسیم می شوند.

اقلام عادی عملیاتی و اقلام عادی غیر عملیاتی

اقلام عادی عملیاتی  درآمدها و هزینه هایی که نتیجه انجام فعالیتهای اصلی موسسه است. و اقلام عادی غیر عملیاتی  درآمدها و هزینه هایی هستند که کاملا مستقل از فعالیت  های اصلی واحد تجاری هستند.

اقلام غیر عادی

اقلام غیر عادی اقلامی هستند که خارج از فعالیت های عادی واحد تجاری بوده و لزوما مستمر هم اتفاق نمی افتند.

سود و زیان  اقلام غیر عادی (غیر مترقبه) و مالیات های مرتبط با آن ها  حتما باید به صورت مستقل در صورت سود و زیان  و بعد از سود و زیان عملیاتی نمایش داده شود.

مالیات سود یا زیان اقلام غیر مترقبه  باید از طریق مقایسه سود یا زیان که نتیجه فعالیتهای عادی است  و بدون در نظر گرفتن  اقلام غیر مترقبه  و مالیات سود یا زیان مالی تعیین گردد.

نمونه ای از اقلام غیر مترقبه

سود یا زیان های عمده حاصل از بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله

ممنوعیت اشتغال به فعالیتی از طریق وضع  قوانین جدید.

 

اقلام استثنایی

اقلامی که نتیجه فعالیتهای عادی شرکت هستند و برای آن که صورتهای مالی نمایش مطلوب تری را ارائه دهند، افشای ان ها یا وقوع این اقلام لازم است.

نمونه هایی از اقلام استثنایی

سود یا زیان ناشی از فروش و یا اتمام عملیات یک بخش تجاری.

زیان های ناشی از بلایای طبیعی در محل هایی که وقوع آن ها  یه صورت مداوم انتظار میرود.

 

اقلام استثنایی در سرفصل درآمد یا هزینه  مربوطه در متن صورت سود و زیان نمایش داده می شوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما