اصول های حسابداری
22 تیر, 1400

اصول های حسابداری

اصول حسابداری چیست؟

اصول های حسابداری شامل 5  مورد  زیر میباشد.

1:اصل شناخت
شناخت صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی و حسابهای مربوط به آن ها

2: اصل تحقق درآمد

از دیگر اصول های حسابداری، اصل تحقق درآمد است. که زمان شناسایی درآمد را نمایش میدهد.و این اصل تابع دو شرط  مهم است. اولا مبلغ و زمان دریافت  درآمد  به طور معقول قابل تعیین باشد و ثانیا، واحد تجاری تعهدات مربوط به کسب درآمد را انجام داده باشد.

3: اصل تطابق
هزینه هر دوره باید در همان دوره ثبت شود. در غیر این صورت  سود نمایش داده شده برای دوره صحیح نیست.

4: اصل محافظه کاری

درآمدها و داراییها، کندتر و با توجه به شواهد قابل اتکاتر نسبت به هزینه ها  و بدهی ها شناسایی شوند.

5: اصل بهای تمام شده

دارایی ها با توجه به ارزش تمام شده که شامل هزینه های مربوطه به تحصیل و استفاده از آن است شناسایی شوند.

قوانین و اصول های  حسابداری که حسابدار باید بداند:

قانون کار، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و استانداردهای حسابداری , و شناسایی اصول های حسابداری

وظایف یک حسابدار

به صورت روزانه وظایف یک حسابدار ثبت اسناد حسابداری میباشد . در پایان ماه تهیه بیمه پرسنل و مالیات حقوق آن ها میباشد. به صورت فصلی نیز موظف میباشد گزارش معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده  را رد کند و درپایان سال نیز بستن حسابها و تهیه اظهارنامه عملکرد.

مبانی حسابداری چیست؟

1: نقدی
2: تعهدی

مبنا یا روش نقدی:

در این روش  درآمدها و هزینه ها  را زمانی شناسایی و ثبت میکنیم که پول  آنها  رد و بدل  شده باشد یعنی درآمدها  زمانی که  کالا/ خدمات  ارائه گردید  و پول آن دریافت شد  و هزینه به محض دادن پول شناسایی و ثبت میشوند. و اگر پولی رد و بدل نشد شناسایی و ثبت نمیشود.

مبنا یا روش تعهدی:

در این روش درآمدها و هزینه فارغ از دریافت و پرداخت  هر زمان که  که اتفاق افتاد شناسایی و ثبت میشوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما