اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی
1 شهریور, 1400

اصلاح حسابها در پایان مقطع مالی

اصلاح حسابها چیست ؟

اصلاح حسابها: برخی از موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت هزینه بیمه، هزینه اجاره و … به صورت پیش پرداخت، پرداخت می‌کنند. از آنجائی که طبق اصل تطابق، هزینه های هر دوره می‌بایست از درآمدهای همان دوره کسر گردد. لذا هزینه دوره جاری از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب سود و زیان منتقل می‌گردد. این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش پرداخت نام دارد.
از طرف دیگر، موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت انجام خدمات از مشتریان به صورت پیش دریافت، اخذ می‌کنند. تا خدماتی را برای یک دوره زمانی مشخص ارائه نمایند. از آنجائی که طبق اصل تحقق، درآمدهای تحقق یافته می‌بایست به حساب سود و زیان انتقال یابند. لذا مبلغ تحقق یافته از حساب پیش دریافت درآمد کسر و به حساب درآمد سال جاری منتقل می‌گردد. این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش دریافت نام دارد.

با توجه به آنکه در پايان هر دوره، صورتها و گزارشهاي مالي مختلفي تهيه مي‌گردد لازم است قبل از تهيه آنها نسبت به تعديل و اصلاح حسابهاي دفتر کل اقدام گردد.

به بياني ديگر منظور از انجام اصلاحات در حسابهاي پايان دوره مالي آن است که :

الف) پيش پرداخت هزينه‌هايي که مربوط به دوره مالي مي‌باشد. مي‌بايست از اين حساب برداشت و در حساب هزينه مربوطه ثبت گردد.
ب ) پيش‌دريافت درآمدهايي که تحقق پيدا کرده‌اند، از حساب پيش دريافت کسر و به حساب درآمد سال جاري واريز گردند.

ج ) هزينه‌هاي ثبت نشده مي‌بايست در بدهکار حساب سود و زيان سال جاري منعکس گردند.

د ) درآمدهاي ثبت نشده مي‌بايست در بستانکار حساب سود و زيان سال جاري منعکس گردند.

در سیستم حسابداری چه مواردی نیاز به انجام اصلاح دارند ؟

۱- اصلاح حسابهای دارای ماهيت پيش پرداخت هزينه

۲- اصلاح حسابهای دارای ماهيت پيش دريافت درآمد

۳- اصلاح هزینه‌های ثبت نشده

۴- اصلاح درآمدهای ثبت نشده

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما