اجزاء و عوامل اصلی بهای تمام شده
5 مرداد, 1400

اجزاء و عوامل اصلی بهای تمام شده

بهای تمام شده و عوامل اصلی آن

بهای تمام شده: عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی 3 دسته زیر می باشند.
1_ مواد اولیه 2_ دستمزد 3_ سربار ( سایر هزینه های تولید)

1: مواد اولیه
مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد. و  مواد اولیه تولید  به دو بخش زیر تقسیم می شود.

الف- مواد مستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است. و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند. به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.

ب- مواد غیرمستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد. ولی به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود. مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

2: دستمزد چیست؟

پرداختی و حقوقی که جهت تبدیل مواد برای ساخت کالا به کارگران پرداخت میگردد را، به عنوان دستمزد تولید در نظر می گیرند.

دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم می شود:

الف –  دستمزد مستقیم:

دستمزدی است که جهت  کاری هزینه می شود که مستقیما برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده می شود.

ب – دستمزد غیر مستقیم:

دستمزدی است که جهت کاری پرداخت می شود. که به طور مستقیم در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته باشد. مانند پرداخت حقوق  کارگران.

۳- سربار چیست؟

تمامی هزینه هایی که در جریان تولید یک کالا/ محصول رخ میدهد. ولی امکان این که این هزینه ها را به کالای تولید شده خاصی اختصاص دهیم  را به عنوان  سربار هزینه ها شناسایی می کنیم.

به عنوان مثال:

پرداخت دستمزدهای غیر مستقیم، هزینه تعمیرات و استهلاک ماشین آلات،

تصمیم گرفتن درست برای هزینه های ذکر شده و ارتباط آن ها با محصول یا خدمات، از مهمترین مسائل درحسابداری صنعتی به شمار میرود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما